Zorgaanbieders en Hulpverleners

“Na jarenlange onzekerheid omdat sommige vragen onbeantwoord bleven, zijn vragen beantwoord, onzekerheden weggenomen en kan een perspectief bepaald worden.” - gezinsvoogd

“In een kort tijdsbestek is er heel veel duidelijkheid gekomen over de opvoedsituatie en de perspectieven voor het gezin. Er is meer duidelijkheid gekomen dan verkregen kon worden via de weg die ingeslagen was (observeren van contactmomenten).”

– gezinsvoogd

Welke informatie staat er in de rapportage?

Bij Mereo houden we van duidelijkheid en directheid. Dat betekent dat onze rapportages een helder beeld geven en dat we ook confronterend kunnen zijn over wat er nu werkelijk speelt. We zijn duidelijk over welke stappen het gezin nodig heeft om uiteindelijk zonder hulpverlening verder te kunnen gaan.

Wij vermelde in een rapportage de volgende items:

- De risico’s in het gezin

- De onderlinge patronen van de gezinsleden die bijdragen aan de huidige situatie

- De onderliggende verhoudingen in het gezin

- De aanwezige dieperliggende patronen bij ouder(s) en/of kind(eren) zelf

- De individuele positie van elk gezinslid binnen het gezin

- De aanwezige leermogelijkheden per gezinslid

- De eventuele beperkingen om verandering tot stand te brengen

- De bevorderende omstandigheden om verandering tot stand te brengen

- Aanbevelingen en adviezen voor het gezin na de gezinsopname

Welke visie ligt er achter de werkwijze van Mereo?

 

Elk gezinslid is zelf verantwoordelijk is voor het ontstaan van de problemen in het gezin. Dat vormt de basis voor de visie van Mereo. Er is dan ook geen schuldige aan te wijzen want de oorzaken liggen in de dieperliggende patronen en mechanismen binnen het gezinssysteem die moeilijk herkend worden door het gezin en hulpverleners. Deze patronen en mechanismen hebben invloed op wat er gebeurt binnen het gezin. De intensieve gezinsbegeleiding maakt deze patronen en mechanismen zichtbaar zowel voor gezinnen als voor hulpverleners. Pas op het moment dat die zichtbaar zijn, kan er aan verandering gewerkt worden. Het ontstaan van inzicht en bewustwording bij ouders bewerkstelligt een intrinsieke motivatie om te veranderen. Kinderen worden meegenomen in dit proces waardoor elk gezinslid leert hoe hij verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen gedrag.

“De voorbereidingen (vooroverleg, aanmelding, intakegesprekken, informatieverstrekking, taakverdeling) zijn efficiënt en in positieve sfeer getroffen. Hierbij was een goede samenwerking en taakverdeling tussen betrokkenen.” – gezinsvoogd

Contactformulier voor verwijzers

 

Wilt u meer informatie over gezinsopname, jongeren begeleiding of trainingen neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

 
 
 
 
 
 

Elke verandering is een verdienste van jezelf

Wat is het aanbod?

 

Mereo biedt kortdurende gezinsopnames van 5 dagen in de Morvan in Frankrijk. Het hele gezin komt naar een omgeving waar voldoende rust en ruimte is om de volledige focus op zichzelf te laten leggen. Er is dagelijks begeleiding die er op gericht is om de ingesleten patronen en mechanismen zichtbaar te maken. Deze ontdekte patronen worden met het gezin besproken en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het doorbreken van deze patronen en het eigen maken van nieuw gedrag.

 

Mereo biedt ook individuele begeleiding voor een langere periode in Frankrijk aan jongeren die op allerlei gebieden uitvallen.

Meer informatie daarover vindt u hier.

 

 

Waar wordt aan gewerkt?

 

Er wordt gewerkt op basis van de door het gezin opgestelde doelen en de specifieke vragen van de betrokken hulpverleners. Tijdens de gezinsopname kan blijken dat er naast de geformuleerde doelen nog onbenoemde of niet zichtbare problematieken zichtbaar worden. In dat geval wordt dit, in overleg met verwijzers en ouders, bij de begeleiding betrokken.

Hoe wordt er gewerkt?

 

De contextuele en narratieve benadering vormen de theoretische basis voor de werkwijze van Mereo. We gebruiken daarnaast onderdelen van verschillende methodieken om tot een goed resultaat te komen. Elk gezin is uniek en daarom geloven wij in een eclectische benaderingswijze. We werken met het hele gezin en maken geen onderscheid tussen geïndiceerde of niet-geïndiceerde kinderen.

Mereo heeft een eigen communicatiemodel ontwikkeld voor de gezinsleden. Dit model is er in de eerste instantie op gericht om de gezinsleden te versterken in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en ze bewust te maken van hun eigen mogelijkheden. Het gezin staat centraal maar in het gezin wordt ieder gezinslid zelf verantwoordelijk gemaakt voor de bijdrage in de problematiek van het gezin en wordt ieder gezinslid zelf verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van het probleem, waardoor ieder gezinslid bijdraagt aan de positieve verandering van de interactie in het gezin.

We gebruiken verschillende middelen om de doelen van het gezin te bereiken zo werken we met duplo, videobeelden, gesprekstechnieken, bewustzijnsopdrachten op het gebied van lichaam en geest en met creatieve opdrachten.

 

Hoe vindt de transitie plaats?

 

Na de gezinsopname wordt er een nazorg traject aangeboden. De duur van de nazorg is afhankelijk van de hulp die het gezin nog thuis nodig heeft om het geleerde toe te passen en te internaliseren. We streven naar een nazorgtraject van vijf maanden waarbij de nazorg in stappen wordt afgebouwd.