Wie de film Rotjochies gezien heeft, is misschien benieuwd naar de visie en werkwijze van Mereo  en naar context van wat er in de film te zien is. Hieronder staat een verzameling van mogelijke vragen en onze antwoorden erbij.

 • Mereo is een kleinschalige zorgaanbieder. Wij staan garant voor flexibiliteit en creativiteit. We zijn gespecialiseerd in gezinsopnames en opvoedproblematiek. Iedereen krijgt een persoonlijk advies, vanuit de methodiek van Mereo. Deze wordt gekenmerkt door nadruk te leggen op verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en voor de gevolgen van dat gedrag.

  Petra Knol is de grondlegger van Mereo en heeft de organisatie opgebouwd. Daarom is zij voornamelijk in beeld. Verder bestaat Mereo uit een team van toegewijde krachten, waarbij Renske (orthopedagoog) direct ondersteunt in Frankrijk en nazorg in Nederland verleent en Wicher (psycholoog en achter-de-schermen-man) vanuit Groningen Mereo bestuurt.

  De film focust op de jongeren en Petra, maar ook Renske was aanwezig tijdens de opnames, evenals andere medewerkers.

  Meer weten? Lees verder over ons.

 • Mereo is een kleinschalige zorgaanbieder die zichzelf vooral ziet als inzichtverlener. Mereo werkt vanuit de overtuiging dat verandering begint bij jezelf, en dat het aan cliënten zelf is om stappen te zetten die leiden tot verandering. Mereo gelooft dat alleen intrinsieke motivatie genoeg kracht heeft om verandering te bereiken en dat intrinsieke motivatie ontstaat wanneer mensen snappen en zien wat het probleem is, en wat hun aandeel aan dat probleem (en dus de oplossing) is. Het is voor mensen niet voldoende om te horen wat het probleem is, ze moeten het zelf ontdekken. Mereo maakt tijdens behandeling gebruik van vragen die de cliënt helpen bij zichzelf te komen en hun eigen plek in de situatie te herkenen. Daarna wordt de cliënt aangemoedigd om te kiezen: is dat wat je wilt, of wil je het anders? Die kernvraag komt op talloze manieren, in talloze vormen terug en vormt de basis van de benadering van Mereo.

  “Mereo biedt jeugdzorg waardoor de cliënten in staat worden de verantwoordelijkheid en regie te nemen die ze tot die tijd niet hebben kunnen nemen. Mereo helpt ouders er voor te zorgen dat kinderen (weer) thuis kunnen wonen, en helpt tieners een eigen identiteit te vinden en ontwikkelen.”

 • Mereo is een organisatie die observeert en onderzoek doet naar het gedrag van de patronen binnen het gezin van de jongere. Mereo is geen organisatie die dan alles in eigen hand wil houden. We gaan dan ook graag op zoek naar een samenwerking met andere hulpverlenings(instanties) én ouders om het proces van de jongere zo volledig mogelijk te laten verlopen.

  Mereo is vaak maar een relatief korte periode onderdeel van het leven van de jongeren. Vaak is er al een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis geweest voordat er een aanmelding bij Mereo plaatsvindt. Ook nadien is er vaak nog sprake van hulpverlening.

  Omdat ouders zo’n belangrijke rol spelen, is het onze insteek om te werken aan een thuisplaatsing na een traject. Of dat ook lukt is afhankelijk van een heleboel factoren, zoals de leeftijd, het effect van de behandeling en de rol van ouders. Het verloop kan dan ook per cliënt verschillen. In alle gevallen werken we nauw samen met betrokkenen en de verwijzer om een zo goed mogelijk vervolgtraject neer te zetten.

  De wens is en we streven ernaar dat de jongeren weer naar hun ouders terug kunnen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk. Er wordt dan zo met de ouders gewerkt dat ze hun kind kunnen ondersteunen, waar het ook woont.  We vinden het erg belangrijk dat de relatie tussen ouders en kind weer hersteld is. Waar de jongere dan naartoe gaat, komt op de tweede plaats, al is het natuurlijk het meest wenselijk dat hij naar huis kan. Vanuit Mereo kunnen we de jongere en hun ouders begeleiden in hun verdere proces.

  Het komt ook voor dat de jongere naar Nederland gaat en dat het proces nog niet af is. Deze jongeren komen in een natraject of gaan naar een andere instelling. In enkele gevallen moet geconstateerd worden dat er sprake is van een ernstige verstoorde ontwikkeling bij het kind. Dan wordt er gekeken naar een vervolgplek die wel de juiste zorg kan bieden.

 • Mereo onderscheidt zich van andere vormen van hulpverlening doordat het het eigen aandeel in het hulpverleningsproces niet groter maakt en het aandeel van de cliënt niet kleiner maakt. Een veelgehoorde uitspraak over (jeugd)zorg in Nederland is dat hulpverleners de verantwoordelijkheid weer aan de cliënt terug moeten geven. Dat klinkt mooi, maar er zitten belangrijke uitgangspunten in verborgen. Wie heeft die verantwoordelijkheid dan bij de cliënt weggehaald? Kan dat eigenlijk wel? Wat maakt dat de hulpverlener of hulporganisatie de macht heeft om de verantwoordelijk aan de cliënt terug te geven? Het lijkt misschien subtiel, maar Mereo gelooft dat de cliënt altijd de verantwoordelijkheid heeft. Verantwoordelijkheid hoef je niet aan ouders te geven, die hebben ze automatisch vanaf de geboorte van het kind. En ook het kind is verantwoordelijk voor zichzelf. Mereo onderzoekt die verantwoordelijkheid samen met de cliënt, laat zien op welke manieren de verantwoordelijkheid niet goed gedragen wordt, en helpt om beter met de verantwoordelijkheid om te gaan.

  Het uitgangspunt van de hulpverlening door Mereo is: wat kan ieder gezinslid bijdragen om de problemen in het gezin, of de problemen die rondom een specifiek gezinslid ervaren worden, op te lossen of te leren hanteren? Hierbij wordt niet gezocht naar een schuldige en er wordt ook niet uitsluitend gekeken naar de probleemdrager, de aangemelde cliënt of naar individuele gezinsleden, buiten de context van het functioneren van het systeem. Ieder gezinslid wordt verantwoordelijk gemaakt voor zijn of haar positie in het gezin en leert dat hij/zij mee kan werken aan oplossingen vanuit de eigen krachten en mogelijkheden. Dit gebeurt altijd door vragen, die gericht zijn op de inwendige afwegingen, gevoelens en motivaties van de cliënt.

  De werkwijze van Mereo motiveert elk gezinslid en elke cliënt om mee te werken en de bereikte veranderingen te bestendigen. Mereo leert kinderen weer kind of opgroeiende puber te zijn en leert hen zich bewust te worden van hun eigen ontwikkeling. Hiervoor is het noodzakelijk dat ouders inzicht krijgen in hun motivatie voor hun handelen waardoor ze leren hun gedrag, houding en opvoeding ten opzichte van hun kinderen te veranderen.

  Kort gezegd is de methodiek van Mereo gestoeld op het idee dat:
  – ouder(s) worden geholpen hun verantwoordelijkheid te zien en te nemen;
  – verandering alleen optreedt vanuit intrinsieke motivatie;
  – instrinsieke motivatie het gevolg is van het (letterlijk) zien van problematische patronen;
  – het gezin begeleid wordt buiten de eigen omgeving/buiten de eigen comfort-zone;
  – het gezin tijdens de begeleiding de kans krijgt om succeservaringen op te doen, die motiveren tot verandering.

  We zijn Mereo gestart omdat we geloven in samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en intensieve inzichtverlening. Iets wat wij zelf misten in het toenmalige hulpverleningslandschap. Meer weten? Lees verder over wie we zijn.
 • Verspreid over 2018 en 2019 is filmmaker Maasja Ooms ongeveer twintig weken bij ons te gast geweest. Met toestemming van de jongeren, de ouders en de verwijzers heeft zij alle ruimte gekregen om naar eigen inzicht opnames te maken van het hulpverlenersproces. Mereo en de jongeren hebben een transparante inkijk gegeven in het persoonlijk proces en het proces van hulpverlening. Mereo heeft geen invloed gehad of beperkingen gelegd op de inhoud van de film.

 • Wij hebben al langere tijd contact met filmmaker Maasja. Haar interesse in de jeugdzorg bracht haar op ons pad. We hebben regelmatig met haar gesproken over de ontwikkelingen en visies in de jeugdzorg. Ook haar film Alicia en de dialoogavonden die daarop volgden, hebben we beleefd. We delen de opvatting met Maasja dat het heel belangrijk is om jeugdzorg als mensenwerk, maar vooral ook als menselijk werk te zien. De verleiding is groot om het handelen te laten bepalen door regels, angst en onmogelijkheden, waardoor het steeds moeilijker wordt om echt contact te maken met de jongeren en samen te werken.

  Dat is iets wat we bij Mereo juist wel proberen te doen en Maasja vond het mooi om te zien wat die insteek met mensen doet. Ze vroeg of ze dat vast mocht leggen. We zijn er mee akkoord gegaan omdat we willen laten zien wat we doen. We vonden het ook spannend want het is kwetsbaar. Maar het idee van de film is om te laten zien dat deze jongeren misschien wel verstoord gedrag vertonen, maar dat ze daar niet in hun eentje verantwoordelijk voor zijn. Ook ouders spelen een rol. Die boodschap willen wij ook graag uitdragen.

  We hebben vooraf afgesproken dat het verhaal van de jongeren leidend zou zijn, niet per se het verhaal van Mereo. We hebben niet de behoefte om de aandacht op onszelf te vestigen, en een film is daar ook niet het geschikte medium voor. Dat lag in lijn met wat Maasja wilde. In de film zie je ook dat Mereo wel het decor is, maar zeker niet de hoofdrolspeler. Mereo wordt in de film ook niet genoemd. Het gaat om de jongeren.

 • We vonden het knap van de jongeren die er waren. Ze hadden geen weerstand tegen de camera en waren heel open. Ze deden gewoon wat ze altijd deden. Heel soms gaven ze aan dat ze liever even niet gefilmd wilden worden. Die vrijheid was er ook. Dat was vaak bij een gesprek waar echt wel heftige emoties naar boven kwamen. Maar dat is maar een enkele keer voorgekomen. De jongeren waren gewoon heel open en ontspannen en dat was knap.

 • Ja, zij waren allemaal in een systeemtraject bij Mereo, op het moment van Maasja’s filmproces. Deze jongeren komen of in het vrijwillig kader of in gedwongen kader, zoals te zien bij het verhaal van Mitchel. Er moet altijd een verwijzende instantie zijn. Dat kan iemand van het wijkteam zijn (vrijwillig) of iemand van jeugdbescherming (gezinsvoogdij). De hulpverleners moeten hun sociale kaart kennen en als ze een jongere in hun caseload hebben kunnen ze die doorverwijzen naar ons. Wanneer een gezinsopname meer passend is voor een jongere en zijn systeem, dan kiezen we daarvoor.

 • Van alle jongeren in de film is het traject bij Mereo inmiddels afgerond en ze zijn bezig met de volgende fase in hun proces en hun leven. Met sommige jongeren heeft Mereo af en toe nog contact, als dat gewenst is. Vanwege hun minderjarigheid en de privacy doen wij hier geen specifieke uitspraken over.

 • Mereo gelooft dat verandering binnenin begint. Of het nu gezinnen zijn, of jongeren, we beginnen het proces bij het ontdekken welke motivatie en welke keuze er achter het gedrag ligt. Vanuit daar leren we om dichter bij jezelf te komen en steeds bewuster te kiezen welk gedrag past bij wat je echt wilt. Omdat intrinsieke motivatie daarbij zo’n grote rol speelt vinden we het belangrijk dat de behandeling plaatsvindt in een open setting, waar ook ruimte is om te experimenteren met gedrag.

  Een gesloten instelling is geen therapeutische instelling. Ze leren wel iets over gedrag maar met name over hoe het overkomt. De achtergrond en oorzaak wordt niet meegenomen en er is geen intensieve begeleiding wat kan leiden tot nieuw en verbeterd gedrag. Dit past niet bij de visie van Mereo.

  Wij leggen nadruk op de eigen verantwoordelijkheid voor het kiezen van gedrag. Daardoor is er minder behoefte om weg te lopen van de externe prikkels als het moeilijk wordt.

  We kiezen er bewust voor om de zorg in Frankrijk te bieden, in de heuvelachtige, bosrijke Morvan. We zien daar veel voordelen aan, zoals de rust en de ruimte die de natuur biedt, de beperkte prikkels en de mogelijkheid om ook met de handen aan het werk te zijn. Op het terrein is voldoende ruimte om tot rust te komen als dat nodig is. Tenslotte zijn de omstandigheden ook zo dat het niet eenvoudig is, zo niet onmogelijk, om in je eentje weg te lopen.

 • Ons verlangen is dat de (minderjarige) jongeren altijd weer naar het ouderlijk huis terugkeren. Ze zetten zich vaak af tegen ouders maar de meeste jongeren hebben hun ouders ook nog erg nodig.

  Zeker nu blijkt dat veel jongeren niet geplaatst kunnen worden, blijven veel jongeren thuis. De hulpverlening wordt geboden tot het 18e levensjaar, in uitzonderlijke gevallen tot 21 jaar. Daarna moeten de ouders en hun kinderen het zelf gaan redden. Het is dus belangrijk dat ouders en jongeren weer zo snel mogelijk en zo intensief mogelijk met elkaar in contact komen om samen te gaan werken aan het oplossen van de problemen. Daarvoor is het nodig dat ouders en kinderen elkaar gaan begrijpen. Dat is wat ons betreft de basis.

  Veel ouders hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld in de problematiek van hun kind, al zijn ze zich daar niet altijd van bewust. Het is daarom belangrijk dat ouders ook meewerken aan het veranderingsproces bij hun kind en het als een samenwerkingsverband gaan zien.

  Loyaliteit
  Binnen de methodiek en de werkwijze van Mereo is er veel oog voor loyaliteit. Met name de loyaliteit tussen ouder en kind is een krachtig fenomeen. Voor kinderen is de mening en de goedkeuring en dus het gedrag van ouders belangrijker dan vrijwel al het andere. Mereo gelooft dat ouders meer mogelijkheden hebben om het gedrag van het kind positief te beïnvloeden dan wie dan ook. Ouders zijn voor hun hele leven verbonden aan hun kind, terwijl Mereo slechts een klein onderdeeltje is van het leven van de jongeren.

  Bij het behandeltraject dat in de film ‘Rotjochies‘ gefilmd wordt is er vaak al heel veel gebeurd tussen ouders en kind. We proberen ouders te leren hoe ze een oprecht contact met hun kind kunnen ontwikkelen en hoe ze het kind kunnen helpen in het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfbeheersing.

  Mereo biedt daarom ook kortdurende intensieve gezinsopnames van vijf dagen om met het hele gezin te werken aan deze punten, wat in veel gevallen leidt tot grote verbeteringen binnen het gezin.

 • De jongeren die in de film Rotjochies worden geportretteerd behoren tot een zeer complexe doelgroep binnen de jeugdzorg. Zoals in de film te zien is, zijn het jongeren die in hun leven al een heleboel te verwerken hebben gehad. Vaak hebben ze ook al een uitgebreide voorgeschiedenis in de jeugdzorg. Op het moment dat de cliënten bij Mereo worden aangemeld is er soms al sprake geweest van (lange) trajecten in een gesloten jeugdinstelling.

  Mereo biedt een alternatief voor behandeling van cliënten die in Nederland vrijwel zeker in de gesloten jeugdzorg terechtkomen. Tijdens het behandeltraject kan het voorkomen dat er tussen de jongeren voorvallen en akkefietjes zijn. Daar zitten, wat ons betreft, twee kanten aan.

  Aan de ene kant zijn er afspraken en maatregelen om te zorgen dat de behandelgroep een veilige plek is voor iedereen. Voorvallen kosten energie en het liefst voorkomen we ze. De andere kant is dat probleemgedrag ook juist de reden is de jongeren bij ons in behandeling zijn. We geloven niet in een aanpak die de bewegingsruimte zo beperkt dat er niets kan gebeuren. Zoals in de film ook te zien is, zijn het vaak juist de moeilijke momenten die aanknopingspunten zijn voor het leren kennen van het eigen gedrag, het eigen aandeel daarin en het groeien als persoon.

  In het geval van gedrag dat te gevaarlijk of risicovol is, wordt het traject beëindigd, zoals ook in de film te zien is.

 • Vrijwel alle jongeren die bij ons binnen komen roken. We hebben sigaretten in een kluis en ze krijgen per dag een maximum van 7 sigaretten, die ze buiten mogen oproken.

 • Nee, dat mag niet zomaar. Mereo heeft in Frankrijk een behoorlijk groot terrein waarvan een deel bebost is. Er is een auto die alleen gebruikt wordt voor klussen op het terrein, zoals het onderhoud van dat bos. Onder begeleiding mogen jongeren tijdens zo’n klus soms helpen met de auto. Alle autosleutels worden bewaard in een kluis.

 • Voor sommige jongeren is het een tweede natuur om weg te lopen, als het moeilijk wordt. Gelukkig doen ze dat in Frankrijk bijna nooit. Het helpt dat Mereo een groot terrein heeft met letterlijk en figuurlijk veel ruimte om stoom af te blazen. Bovendien ligt de locatie ver van grote steden vandaan, zonder openbaar vervoer in de buurt. Daarbij is de taal en de onbekende omgeving een groot obstakel voor de jongeren.

  Als er toch iemand wegloopt volgen we ons wegloopprotocol. Daarin is omschreven hoe we samen met de contactpersonen in Nederland en de lokale hulpdiensten een plan maken om de jongere weer veilig terug te laten komen.

 • Mereo werkt eraan om jongeren op een constructieve manier hun weg in de maatschappij te laten hervinden. We bereiden ze voor op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De jongeren draaien daarom mee in de alledaagse huishouding. Ze leren koken, tuinieren, klussen, de was doen en gaan een ochtend in de week naar school.

  Wapens zijn bij Mereo niet toegestaan, maar gewone gebruiksvoorwerpen zoals bestek en gereedschap zijn wel aanwezig. Als je boos bent kun je alles als wapen gebruiken, zelfs een stok. Zodra we signaleren dat een jongere vaker met voorwerpen dreigt, nemen we maatregelen om ook de gewone gebruiksvoorwerpen minder toegankelijk te maken.

 • Jongens en meisjes hebben in de maatschappij met elkaar te maken. Dat is ook bij Mereo het geval. Door ze met elkaar contact te laten hebben, geven we ze ook dat aspect van de sociale ontwikkeling mee. De onderlinge omgang is voortdurend en zeker bij wisselingen van de groepssamenstelling onderwerp van gesprek.

  Wanneer een jongere bij ons aangemeld wordt bespreken we of een gemengde groep voor die jongere geschikt is. Als dat niet het geval is, gaat de plaatsing niet door.

  Er zijn maatregelen genomen om de kans op ongewenste intimiteiten te verkleinen en de signaleringsmogelijkheden te vergroten.

 • Als jongeren bij ons binnenkomen, beginnen we met het rechttrekken van dag- en nachtritme. De meeste jongeren gingen niet meer naar school, lagen overdag in bed en waren vooral in de nacht actief.

  Ons doel is om deze jongeren niet alleen te leren verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag, maar ook om ze zelfstandig te maken. Zodat ze een grotere kans hebben op werk en een gezond leven. Daar horen ook dus ook alledaagse taken bij.

  Leren boodschappen doen of leren hoe je kunt zorgen voor dieren. In principe zijn de jongeren alleen in de ochtend bezig met therapie, schoolwerk of hun huishoudelijke klusjes. In de middag hebben ze vrije tijd waarbij er ruimte is voor paardrijden, creatief bezig zijn, tuinieren of gewoon om te hangen.

   

 • De film is opgenomen tijdens een periode van renovatie. Muren en daken werden geïsoleerd en bepaalde kamers zijn opnieuw opgebouwd en gemoderniseerd. In de film is ook te zien dat bijvoorbeeld de keuken in verbouwing was. De renovatie is gedaan door en met professionals. Bij sommige klussen hebben de jongeren geholpen.

 • Aanmeldingen voor jongeren en gezinnen verlopen via een verwijzende instantie. In de praktijk komt de aanmelding vaak via een wijkteam, een Gecertificeerde Instelling (Jeugdbescherming of Jeugdreclassering) of een huisarts.

  Als er een aanmelding bij ons binnenkomt, gaan we altijd eerst een gesprek aan. Daarin onderzoeken we of een gezinsopname of het systeemtraject de beste optie is en aan welke doelen gewerkt gaat worden.

 • Ja, we bieden zeker trainingen. We geloven sterk in samenwerking, gesprek en vragen stellen. We hebben een eigen methodiek ontwikkeld die helpt om de kern te pakken te krijgen, in welke situatie dan ook.

  Wil jij ook leren hoe je in gesprek kunt gaan met deze doelgroep? Of heb je al jarenlange ervaring, maar ben je op zoek naar verdieping van jouw vak? Meld je aan!

 • “Ik vind de docu heel mooi gemaakt. Het geeft een heel duidelijk beeld en sfeer van hoe het gaat. Ik vind het ook spannend. Het is een eerlijke documentaire. Er is niets gespeeld. Door je te laten filmen in het werk wat je doet met een moeilijke doelgroep, stelt Mereo zichzelf ook kwetsbaar op. De documentaire gaat natuurlijk over de jongeren, maar Mereo is wel het middel waardoor zichtbaar wordt wat er in zo’n jongere omgaat en waardoor dat kan zijn ontstaan.

  We zijn een zeer kleine organisatie en geloven in wat we doen, namelijk op kleine schaal, intensieve zorg bieden. Zoals ik het zelf wel ervaar: we duiken met het gezin het proces in en maken daarbij gebruik van de kracht van de jongere en ouders. We luisteren vooral veel en zoeken naar de mogelijkheden die de jongere heeft, in zichzelf. Daarin zijn we niet uniek maar er zijn ook niet heel veel organisaties die deze intensieve begeleiding bieden. We hopen met deze documentaire een verbinding te leggen met organisaties die ook geloven in zo’n proces. Wij kunnen het niet alleen. Er zijn zoveel jongeren die hulp nodig hebben. Ik hoop dat deze documentaire en de manier waarop we werken een plek krijgt in het grote jeugdzorgpodium.”

  Petra Knol – inzichtverlener en oprichtster Mereo

 • “Ik vind de titel voor velerlei uitleg vatbaar. Het zijn rotjongens in de ogen van de maatschappij. Ze doen dingen die niet kunnen. Door van het woord jongens, jochies te maken, verzacht je de term en dus ook de kijk op de jongens. Ik vind dat de titel de lading dekt. Als je het namelijk te mooi maakt, past het niet bij de jongeren. Het zijn geen rottige jongens. De kwetsbaarheid die terug te zien is in de film krijgt zo ook een plaats.”

  Petra Knol – inzichtverlener en oprichtster Mereo


  “De titel is een stereotypebeeld van de cliëntendoelgroep en het is ook hoe de jongeren zich kunnen voelen. Ze hebben allemaal een lange voorgeschiedenis in de jeugdzorg, van instelling naar instelling. We proberen de jongeren zichzelf opnieuw te laten leren kennen en ze te leren dat ze geen rotjochies zijn, maar mensen die moeten leren om zelf keuzes te maken.

  In de film wordt duidelijk dat ook rotjochies (voor zover ze dat zijn) niet van de ene op de andere dag een rotjochie worden. Het zijn stuk voor stuk jongeren die in hun jeugd meer hebben mee moeten maken dan de gemiddelde Nederlander in een heel mensenleven. Het zijn geen verhalen van hoe ze geleefd hebben, maar hoe ze geleefd zijn. Door hun ouders, door hun omgeving en door hulpverlening. Het is goed om dat verhaal te leren zien en de jongeren te helpen om in dat verhaal zichzelf weer te vinden en ze proberen te leren zelf keuzes te maken over hun eigen leven.”

  Wicher Schuurman – psycholoog en directeur Mereo

 • “Ik hoop dat deze film er voor gaat zorgen dat er op een andere manier gekeken gaat worden naar deze jongeren. Deze jongeren zijn de dupe van een opvoeding van ouders, die op hun beurt vaak ook slachtoffer zijn van hun eigen opvoeding. Dat is een patroon wat doorbroken moet worden maar wat m.i. te weinig gebeurt omdat er teveel gekeken wordt naar op zichzelf staande problematiek.  Bij het veranderingsproces moeten ouders mee gaan doen in het veranderen. Je kunt het niet alleen van de jongens verwachten. Maar je kunt ook niet alleen van de hulpverleners verwachten dat zij met die jongeren aan het werk gaan. Ouders moeten juist leidend zijn in dit proces.

  Daarnaast hoop ik te bereiken dat we als organisaties en hulpverleners niet op de beheersing gaan zitten. Zoals dat er van te voren al wordt gedacht aan de gevaren, de incidenten, de risico’s. Daarmee zijn we bezig met ons zelf in te dekken, want als er iets fout gaat, dan hangen we. Daardoor zijn we risicovermijdend aan het worden. Daarmee zeg ik niet dat we het risico aan moeten gaan, maar dat we moeten streven naar een zo’n natuurlijk mogelijke situatie, zoals die thuis is.

  Ik heb jongeren op de groep die 2 tot 4 jaar gesloten hebben gezeten en als je dan vraagt wat ze gedaan hebben, dan zeggen ze: niets. Beetje school, beetje opruimen maar verder niets. Want in alles zit een risico en dat mag je niet lopen. Maar in het dagelijks leven van die jongens zijn er ook risico’s. Nogmaals, je hoeft ze niet op te zoeken maar we gaan wel zo waarheidsgetrouw mogelijk aan het werk. We willen immers dat ze terugkeren in de maatschappij, toch?

  Daarnaast hoop ik dat de film zichtbaar maakt hoe we dat proces met de jongeren aangaan. Geen kant-en-klare oplossingen maar dat we ze proberen zelf inzicht te geven in waar ze mee bezig zijn. Voor ons is dat proces samen te vatten in zes zetten: zelfbewustzijn, zelfreflectie, zelfoplossend, zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid.”

  Petra Knol – inzichtverlener en oprichtster Mereo


  “We hopen dat de film een pakkend beeld geeft van hoe de jeugd van veel jongeren in Nederland eruit kan zien. Daarnaast hopen we dat er meer aandacht komt voor het belang om cliënten en gezinnen in de jeugdzorg als mensen te zien en ze op die manier te benaderen. We hopen dat het inspireert tot moedig contact met de cliënt en tot loskomen van de focus op risico’s en het afdekken van verantwoordelijkheden.”

  Wicher Schuurman – psycholoog en directeur Mereo

 • Een film is altijd een selectie van fragmenten. Een film is er om een verhaal te vertellen, van de filmmaker en zijn of haar onderwerp. Dit verhaal gaat over kinderen die weer kind kunnen zijn en mensen die weer als mens worden gezien. Dat is het mooie aan deze film.

  Misschien zijn er ook scènes in de context van het werk van Mereo passend zijn, maar die je zonder context moeilijk begrijpt. Bijvoorbeeld de keuken die in verbouwing is of een jongere die in een auto rijdt.

  We hopen dat de kijker, zoals de filmmaakster bedoeld heeft, vooral kijkt naar de hoofdpersonen in het verhaal: de jongeren. Wij, Mereo, zijn slechts het decor.